بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

در ۴۵ کیلومتری خارج لاس وگاس بزرگترین نیروگاه که از منابع طبیعی برق تولید می کند قرار دارد. این نیروگاه ۳گانه با استفاده از ۳۵۰ هزار آینه خورشیدی به نام heliostats برق تولید می کند. نیروی گرمایی تهیه شده از این آینه ها باعث بخار شدن آب در دیگ های بخار شده و از فشار ایجاد شده و چرخش توربین ها توسط این بخار برق تولید میشود.این نیروگاه ها که ۲٫۲ میلیارد دلار ارزش دارند می توانند برق ۱۴۰ هزار خانه واقع در کالیفرنیا را تولید کنند.

 

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

Natural largest power station in the world,بزرگترین ایستگاه برق طبیعی در جهان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه