ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی

 

لوکاس لویتان تصویرگری برزیلی است که در لندن زندگی می کند. او دارای تخیل بالایی در خلق تصاویر زیباست. او هر تصویری را که می بیند آن را تبدیل به یک داستان جایگزین می کند. او اخیرا بر روی عکس اینستاگرام افراد مختلف تصاویر طنز و کمیک جالبی گذاشته است که گاه احمقانه و گاه مبتکرانه بنظر می رسد.

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 1

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 2

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 3

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 4

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 5

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 6

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 7

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 8

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 9

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 10

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 11

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 12

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 13

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 14

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 15

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 16

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 17

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 18

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 19

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 20

 

ترکیبی مبتکرانه از تصاویر واقعی با دنیای فانتزی - تصویر 21

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه