تست هوش روابط بین اعداد. در این اعداد یک عدد مجهول وحود دارد که با توجه به روابط بین اعداد باید این عدد را پیدا کنید. تست هوش رابطه بین اعداد. با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. •••. پاسخ تست هوش کشف روابط بین اعداد:. 794. این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند:. 11 + 21 + 31 = 6. 12 + 22 + 32 = 14. 13 + 23 + 33 = 36. 14 + 24 + 34 = 98. 15 + 25 + 35 = 276. 16 + 26 + 36 = 794.

تست هوش روابط بین اعداد

در این اعداد یک عدد مجهول وحود دارد که با توجه به روابط بین اعداد باید این عدد را پیدا کنید.

تست هوش جدید کشف روابط بین اعداد

تست هوش رابطه بین اعداد

با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش کشف روابط بین اعداد:

794

این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند:

11 + 21 + 31 = 6

12 + 22 + 32 = 14

13 + 23 + 33 = 36

14 + 24 + 34 = 98

15 + 25 + 35 = 276

16 + 26 + 36 = 794

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه