تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

جوئل آلن ساعت های زیادی را صرف ساخت این خانه ی درختی که HemLoft نام دارد، کرده است.

این خانه ی درختی از چوب درخت های جنگل ویسلر مانند یک تخم مرغ ساخته شده است. خانه ی درختی HemLoft در فاصله ی ۵ دقیقه ای خارج از جاده ی اصلی می باشد.

01 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

02 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

03 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

04 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

05 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

06 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

07 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

08 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

09 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

10 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

11 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

12 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

13 Hemloft Tree House[wWw.KamYab.ir] تصاویری زیبا از خانه ی درختی HemLoft در کانادا

خانه ی درختی HemLoft

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه