تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی

از طریق تصاویر این مطلب با جهان های موازی Michal Karcz که یک هنرمند لهستانی زاده شهر ورشو در سال ۱۹۷۷ است با ما همراه شوید. او با تلفیق عکس های واقعی و نقاشی و البته با کمک ابزارهای دیجیتالی اقدام به خلق جهان های موازی تخیلات خود کرده است. در ادامه شاهد آثار این هنرمند حرفه ای هستید

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 1

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 2

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 3

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 4

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 5

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 6

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 7

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 8

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 9

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 10

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 11

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 12

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 13

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 14

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 15

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 16

 

تما��ای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 17

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 18

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 19

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 20

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 21

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 22

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 23

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 24

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 25

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 26

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 27

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 28

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 29

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 30

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 31

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 32

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 33

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 34

 

تماشای جهان های موازی یک هنرمند لهستانی - تصویر 35

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه