از دانش آموزان یکی از مدارس ویژه کودکان کم توان ذهنی کشور خواسته شد تا رویاهای خود را در قالب یک نقاشی بیان کنند. این نقاشی ها سپس در اختیار یک روانشناس برجسته قرار گرفت تا تحلیل شوند. در ادامه مطلب نقاشی های کودکان همراه با تحلیل روانشناس را خواهید دید.

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی

از دانش آموزان یکی از مدارس ویژه کودکان کم توان ذهنی کشور خواسته شد تا رویاهای خود را در قالب یک نقاشی بیان کنند. این نقاشی ها سپس در اختیار یک روانشناس برجسته قرار گرفت تا تحلیل شوند. در ادامه مطلب نقاشی های کودکان همراه با تحلیل روانشناس را خواهید دید

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 1

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 2

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 3

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 4

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 5

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 6

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 7

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 8

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 9

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 10

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 11

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 12

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 13

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 14

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 15

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 16

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 17

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 18

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 19

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 20

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 21

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 22

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 23

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 24

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 25

 

رویاهای کودکان استثنایی در قالب نقاشی - تصویر 26

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه