عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

امروز ما می خواهیم به شما تبلیغات جالب یک کمپین تبلیغاتی به نام Ogilvy و ADOT را نشان دهیم. در این تبلیغات درگیری های میان روسیه و اوکراین به تصویر کشیده شده و با عنوان کلمه ها جنگ را پایان می بخشند ارائه شده است.

words kill wars 1WwW.KamYab.IR عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

words-kill-wars

words kill wars 2WwW.KamYab.IR عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

words-kill-wars

words kill wars 3WwW.KamYab.IR عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

words-kill-wars

words kill wars 4WwW.KamYab.IR عکس های زیبا از تبلیغات جالب و دیدنی بر ضد جنگ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه