فرصـت های زنـدگی را دریابـیم …

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم …

وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است
و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد
که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند …

فرصتی برای دعا

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 1

نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود

زمانی برای دوستان

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 2

داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است

وقتی برای کار

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 3

کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است

زمانی را برای فکر کردن

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 4

تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است

وقتی برای مطالعه

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 5

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است

زمانی برای گوش دادن

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 6

یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند

فرصتی برای خنده

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 7

بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند

نگاهی هم به عشق

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 8

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است

زمانی را برای رویا

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 9

سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد

فرصتی هم برای بازی

فرصـت های زنـدگی را دریابـیم … - تصویر 10

نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه