neverland
07 آبان 1401 - 15:30

بی‌عملی شورای امنیت باعث تشویق صهیونیست‌ها در موضوع فلسطین می‌شود

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: رویکرد کنونی و بی عملی شورای امنیت سازمان ملل تنها باعث تشویق و تشجیع رژیم صهیونیستی در موضوع فلسطین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: امروز مردم فلسطین نیازمند حمایت مؤثر و اقدام قاطع از سوی شورای امنیت این سازمان برای توقف تجاوزگر و پایان اشغال هستند و تنها اظهار همدردی با مردم فلسطین کفایت نمی‌کند.. خبرگزاری مهرحمایتسفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص شرایط در خاورمیانه با تمرکز بر موضوع فلسطین سخن می‌گفت، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مشروع فلسطین برای مقابله با سرکوب و تهاجم این رژیم آپارتایدی (صهیونیستی) را وظیفه خود می‌داند و آن را در جهت حق تعیین سرنوشت دانسته و تاکید می‌کند این امر جزو سیاست‌های اصولی ایران تا زمانی که اشغال پایان یابد، خواهد بود. در خصوصموضوعحمایتجزواین دیپلمات ارشد کشورمان اضافه کرد: شرایط در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بدتر شده و گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۲ مرگبارترین سال برای مردم فلسطین از سال ۲۰۰۶ بوده است. وی افزود: رژیم صهیونیستی همچنان بر رویه‌های آپارتایدی خود شامل توسعه طلبی، سرکوبگری، نقض سیستماتیک حقوق بشر فلسطینی‌ها از طریق کشتار مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان و دزدیدن و تخریب اموال مردم فلسطین و اخراج اجباری از خانه‌هایشان تاکید دارد. سفیر و نماینده دائم ایران خاطر نشان ساخت: امروز غزه به بزرگترین زندان در جهان تبدیل شده است و صدای مردم سرکوب شده غزه دیگر در نمی‌آید و بسیاری از مردم از جمله زنان و کودکان با محرومیت شدید و نقض حقوق اساسی مواجه هستند. این امر جنایت علیه انسانیت، نقض همه قوانین و نرم‌های بین المللی و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. خاطر نشانمواجهالمللیالمللیایشان افزود: برای ۷۴ سال این قبیل جنایات وحشیانه علیه مردم فلسطین بدون توقف انجام شده و اشغال پایان نیافته و در عین حال رژیم اشغالگران و آپارتاید با هیچ‌گونه مجازاتی روبرو نبوده است. امروز مردم فلسطین نیازمند حمایت مؤثر و اقدام قاطع از سوی شورای امنیت این سازمان برای توقف تجاوزگر و پایان اشغال هستند و تنها اظهار همدردی با مردم فلسطین کفایت نمی‌کند. نیافتهحمایتامیر سعید ایروانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به صورت گستاخانه همه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده گرفته و نقض کرده است. وی اضافه کرد: بواسطه سکوت شورای امنیت سازمان ملل، همه قطعنامه‌های این سازمان از چندین دهه قبل فقط بر روی کاغذ مانده، در شرایطی که ما شاهد تداوم جنایات وحشیانه علیه فلسطینی‌ها از سوی این رژیم نفرت انگیز هستیم. بواسطهفقطتداومانگیزاین دیپلمات ارشد ایرانی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی. بواسطه حمایت مداوم و چک سفید امضا از جانب یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به جامعه بین المللی پاسخگو نیست. حمایتاز جانبالمللیوی توجهات را به این موضوع جلب کرد که آیا قطعنامه سازمان ملل به ویژه آنهایی که خواستار پایان اشغال، توسعه شهرک‌سازی و یا محاصره غزه هستند اجرا شده‌اند. توجهاتموضوعسفیر و نماینده دام کشورمان افزود: ما معتقدیم درگیری در فلسطین قابل حل خواهد بود، اگر اشغال پایان پذیرد و حقوق غیر قابل انکار تعیین سرنوشت مردم فلسطین مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه حاکمیت فلسطینی‌ها در کل سرزمین فلسطین محقق گردیده و این حاکمیت به طور کامل مورد شناسایی قرار گیرد. وی اضافه کرد، تا زمانیکه عدم اقدام شورای امنیت یک گزینه باشد. موضع کنونی شورا تنها باعث تشویق و تشجیع رژیم صهیونیستی شده و موجبات ماندگاری اشغال و جنایت‌ها علیه مردم مورد سرکوب فلسطین فراهم می‌شود. دامحمایتطوروی تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مشروع فلسطین برای مقابله با سرکوب و تهاجم این رژیم آپارتایدی (صهیونیستی) را وظیفه خود می‌داند و آن را در خط حق تعیین سرنوشت دانسته و تاکید می‌کند این امر جزو سیاست‌های اصولی ایران تا زمانی که اشغال پایان یابد، خواهد بود. حمایتجزودیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: نمایندگان رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند تا با سو استفاده از فضای کنونی شورای امنیت و با طرح موضوعات ساختگی، دروغ و طرح ادعاهای مداوم، ایران را متهم به اقدامات دشمنانه و فعالیت‌های مخربی نمایند که از کارویژه های رژیم صهیونیستی بر علیه کشورهای منطقه و فراتر از آن بوده است. کارویژههایوی اضافه کرد: ایران همه این ادعاها را رد می‌کند.همچنین برای همه روشن است که این قبیل اتهامات بی پایه با هدف انحراف توجهات از دستور کار جلسه صورت می‌گیرد که بر روی جنایات رژیم آپارتایدی علیه مردم فلسطین و نقض سیستماتیک حقوق بشر و قانون انسان دوستانه بین المللی در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین متمرکز است. آپارتایدی علیهقانونالمللیسفیر و نماینده دائم کشورمان افزود،: نماینده این رژیم سرکش در این جلسه فراتر رفته و آشکارا یک عضو سازمان ملل را به استفاده از زور تهدید می‌کند، ما خواستار این هستیم که شورای امنیت قویاً این اظهارات بی پروایانه و جنگ‌طلبانه که می‌تواند تهدیدی علیه صلح منطقه‌ای و بین المللی باشد، را محکوم نماید. پروایانهجنگ‌طلبانهالمللی
منبع: مهر
شناسه خبر: 814416